เส้นทางสายไหม เป็นช่องทางสำคัญที่กระจายอารยธรรมโบราณของจีนไปสู่ตะวันตก และเป็นสะพานเชื่อมในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับตะวันตกด้วย เส้นทางสายนี้มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชาวเอเชียเป็นอย่างมาก ในอดีตเคยเป็นเส้นทางการค้าหลักระหว่างจีนกับยุโรป ก่อนที่ลดความสำคัญลงเมื่อ เวลาผ่านไป แต่เวลานี้จีนกับประเทศแถบเอเชียกลาง 7 ประเทศกำลังพยายามนำความรุ่งเรืองของเส้น ทางสายประวัติศาสตร์เส้นนี้ให้กลับคืนมาดังเดิม

กรุณากรอกข้อความ...